Ett initiativ i rätt anda; Insamlingsstiftelsen "Rättvis skatte­process"

"Vi ska hjälpa privat­personer och entreprenörer att tillvara sina rättigheter genom att driva deras fall. Vårt mål är att göra skattesystemet mer rättssäkert."

Vi ser med oro på hur Skatteverket agerar i vissa fall och hur det kan få negativa konsekvenser för småföretagare och privatpersoner. För att hjälpa den som har hamnat i kläm hos Skatte­verket och som inte har kraft eller råd att driva en process tar vi nu initiativ till insamlingsstiftelsen Rättvis skatte­process, skriver flera debattörer.

I Sverige möts den som vill ta tillvara sin rätt mot staten ofta av svåra hinder. Det gäller inte minst på skatteområdet. Otydliga regler och bristande enhetlighet i Skatteverkets handläggning och i förvaltningsdomstolars avgöranden gör skatteprocessen rättsosäker och leder till att människor som försökt göra rätt för sig far illa. För att hjälpa individer som råkat illa ut tar vi nu initiativ till stiftelsen Rättvis skatteprocess. Vi ska hjälpa privat­personer och entreprenörer att tillvara sina rättigheter genom att driva deras fall. Vårt mål är att göra skattesystemet mer rättssäkert.

För de allra flesta fungerar Skatteverkets myndighetsutövning väl. Med utvecklade digitala tjänster och en snabb telefonupplysning upplever många att det är enkelt att få hjälp. Samtidigt har alla inte en lika positiv upplevelse av Skatteverket. En del personer som försökt göra rätt för sig drabbas på grund av bristande rättssäkerhet av problem.

I praktiken går det inte att driva skattemål utan hjälp av jurist, eftersom skatteärenden ofta baseras på krångliga lagar och regler. Den som utreds av Skatte­verket får inte hjälp av ett offentligt finansierat ombud, som man exempelvis har rätt till om man står anklagad för ett brott. Detta trots att följderna för en människa kan bli värre i skattemål än i vissa vanliga brottmål. Därför måste man i stället själv finan­siera sitt ombud, vilket är för dyrt för de flesta. För även om man vinner sitt mål mot myndigheten är det inte säkert att man får tillbaka de pengar man lagt på att försvara sig.

Till skillnad från andra typer av mål står inte motparten, i detta fall staten, för rättegångskostnaderna om den skattskyldige vinner. I stället betalas en så kallad skälig ersättning ut – nästan alltid under­stigande de verkliga kostnaderna för att anlita ett ombud. Enligt en undersökning Rättvis skatteprocess har tagit fram får den skattskyldige i snitt tillbaka 39 procent av de kostnader denne verkligen haft för att försvara sig i mål där den helt eller delvis får rätt. Det alternativ som återstår för den enskilde är således att försöka försvara sig mot skattemyndigheten på egen hand. Det går sällan särskilt bra.

Utmaningarna fortsätter för den som vill försvara sin rätt. En statlig utredning slog nyligen fast att en tredjedel av de svenska förvaltningsrätterna inte har ett tillräckligt underlag av mål för att kunna hålla en tillfredsställande skattekompetens. Med andra ord brister många domstolars kompetens på skatte­området, vilket får till följd att man inte kan räkna med att två olika domstolar alltid bedömer samma fall på samma sätt.

För att hjälpa privatpersoner och småföretagare som har hamnat i kläm hos Skatteverket och som inte har kraft eller råd att driva en process tar vi nu initiativ till insamlingsstiftelsen Rättvis skatte­process. Stiftelsen ska bistå privatpersoner och småföretagare med kostnadsfri juridisk hjälp och driva deras fall i domstol. Vid sidan av de fall som Rättvis skatteprocess driver ska stiftelsen även verka för att de lagar och regler som finns förbättras så att skatte­processen på sikt blir rättssäkrare. Inledningsvis finan­sieras verksamheten av donationer från industrimannen Rune Andersson, styrelseproffset Jan Samuelson och riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Det finns aktörer på närbesläktade områden, som exempelvis Centrum för rättvisa och Skattebetalarnas förening. Det finns således organisationer som jobbar för individens rätt mot staten och skattenivåernas effekt på samhället, men ingen som fyller Rättvis skatteprocess funktion. Vi jobbar för att det skatte­uttag som är bestämt ska ske rättssäkert.

Vi hjälper redan nu flera personer som råkat illa ut i skatteprocessen att driva sina fall.

 

Läs mer...

Google Translate

svdanlenetfifrdeelhuisgaitltmtnoplptruesuk